Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

 

gospodarenje

AEKS d.o.o. jedna je od prvih tvrtki u Hrvatskoj koja je započela sa sakupljanjem i zbrinjavanjem proizvodnog opasnog i neopasnog otpada. Pružamo usluge sakupljanja, interventnog sakupljanja, prijevoza, skladištenja te konačnog zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada uz zadovoljavanje svih ekoloških međunarodnih standarda i pravila struke.

Tvrtka za djelatnosti Gospodarenja otpadom posjeduje sve Zakonom propisane dozvole i ovlaštenja izdana od nadležnih tijela:

 • Dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom izdanu od Ministarstva zaštite okoliša i prirode
 • Dozvolu za gospodarenje neopasnim otpadom izdanu od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije
 • Potvrdu o upisu u očevidnik prijevoznika otpada izdanu od Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
 • Potvrdu o upisu u očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom izdanu od Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
 • Potvrdu o upisu u očevidnik osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad izdane od Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
 • Potvrdu o upisu u očevidnik za ukidanje statusa otpada izdanu od Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

 

Sakupljanje otpada

Sakupljamo sve vrste opasnog i neopasnog otpada upotrebom specijalne opreme i odgovarajuće ambalaže poštujući sve zakonom propisane postupke i suvremene ekološke zahtjeve.

Transport otpada obavljamo specijaliziranim zatvorenim autocisternama opremljenim prema ADR normativima i koje posjeduju uređaje i opremu (vakuum pumpe, vijčane pumpe, visokotlačne pumpe do 300 bara, kanal jet sistem) za sakupljanje tekućeg i/ili muljevitog otpada. Za potrebe sakupljanja i prijevoza praškastog otpada posjedujemo specijalnu „VACU PRESS“ autocisternu opremljenu prema ADR normativima.

Prilikom prijema otpad se vizualno pregledava, utvrđuje mu se količina vaganjem te se kontrolira prateća dokumentacija (prateći listovi, fizikalno-kemijske karakteristike otpada), kako bi se otpad mogao uputiti na odgovarajuće postupke zbrinjavanja ili oporabe.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obrada otpada

Mobilno postrojenje za obradu otpada - MPO AEKS

 
MPO AEKS je učinkovito i inovativno mobilno postrojenje sa širokim rasponom karakteristika za obradu raznih vrsta zauljenih otpada:

 • otpad iz spremnika naftnih derivata
 • otpad od čišćenja procesne opreme u raznim industrijskim postrojenjima
 • otpad is separatora ulje/voda
 • otpad od sanacija onečišćenja okoliša
 • otpad iz „crnih jama“ i jama za otpadne fluide na proizvodnim naftnim poljima
 • otpad iz spremnika sirove nafte na proizvodnim naftnim poljima
 • razni talog, mulj i sl. otpad iz rafinerijske i petrokemijske industrije, tzv. rafinerijski ostaci .

Navedeni otpad izaziva razne opasnosti u okolišu, veliki su troškovi njegovog skladištenja i zbrinjavanja te predstavlja ozbiljno opterećenje naftnim i ostalim tvrtkama.
MPO AEKS primjenom “čistih tehnologija“ u gospodarenju otpadom uz prihvaćenu svjetsku praksu i znanstveno-tehničke spoznaje, a u sklopu određenja strategije zaštite okoliša Republike Hrvatske i održivog gospodarenja otpadom, ima za cilj povećanje energetske učinkovitosti, korištenje otpada za dobivanje energije i drugo.
MPO AEKS omogućuje iskorištavanje korisne sirovine – ugljikovodika iz otpada i njezino ponovno vraćanje u proizvodni proces ili korištenje kao alternativnoga goriva.

mpo

MPO AEKS je fleksibilan sustav dizajniran tako da se može prilagoditi kontinuiranim promjenama svojstava i sastava ulaznog otpada. Postrojenje pruža visoku učinkovitost neovisno o vrsti i sastavu ulaznog otpada i različitim procesnim uvjetima.
MPO AEKS primjenom „čistih tehnologija“ i najsuvremenijom opremom nema štetnog utjecaja na okoliš.
Procesna oprema izrađena je od materijala otpornih na koroziju i habanje.
Postrojenje je osmišljeno i projektirano tako da zauzima puno manje prostora u odnosu na alternativne sustave.
Zahvaljujući osmišljenom dizajnu instalacija postrojenja je jednostavna i brza. Unutar postrojenja nalazi se nekoliko odvojenih funkcionalnih cjelina koje djeluju samostalno, a međusobno su integrirane u jedan tehnološki proces.
Sigurnost i zaštita osoblja koji upravljaju postrojenjem je na najvišoj mogućoj razini
Rukovanje postrojenjem je potpuno automatski uz korištenje najmodernijih uređaja i upravljačkih jedinica.

 

 

Prednosti postrojenja MPO AEKS u odnosu na ostale raspoložive tehnološke procese obrade ovakve vrste otpada:

 • uvelike se smanjuje količina otpada namijenjeno termičkoj obradi i odlaganju, a time se smanjuju i troškovi zbrinjavanja otpada
 • načajno se povećava iskoristivi dio ugljikovodika
 • stvaranje novog proizvoda oporabom otpada koji ima ekonomsku vrijednost
 • manjuje količinu nečistoća u oporabljenim ugljikovodicima
 • značajno smanjenje troškova transporta
 • smanjena upotreba energije za obradu otpada
 • smanjeno opterećenje na okoliš
 • izajn prilagođen radu na udaljenim lokacijama i svim vremenskim uvjetima
 • manjeni troškovi radne snage zbog kontinuiranog i automatskog upravljanja
 • zadovoljava sve europske norme sigurnosti, zaštite na radu i zaštite okoliša

 

Bioremedijacija

Razvojem i povećanjem industrijske proizvodnje zemlje koje su visoko industrijalizirane susreću se s problemom zagađenja tla. Zagađenje može nastati izlijevanjem ili curenjem tijekom proizvodnog procesa, pogrešnim rukovanjem i uporabom sirovina i proizvoda itd. Zagađena tla najčešće se nalaze na područjima naftnih bušotina i postrojenja. Unatoč značajnim poboljšanjima u tehnološkim procesima istraživanja, proizvodnje, prerade, skladištenja te unatoč povećanoj sigurnosti tijekom transporta, ipak se događaju akcidenti tijekom kojih nafta nekontrolirano prodire u okoliš. Posljedice takvih zagađenja mogu biti katastrofalne ako se nafta i naftni derivati izliju u blizini vodocrpilišta, vodo zaštitnih područja, poljoprivrednih zemljišta… Takva zemljišta predstavljaju opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Sanacija takvih zagađenja do sada je bila složena i skupa, a rezultati su bili nesigurni. Bioremedijacija je biološka metoda obrade otpada uz korištenje mikroorganizama. Mikroorganizmi za svoj rast i razvoj koriste ugljik iz organskih spojeva koji čine onečišćenje. U postupku bioremedijacije opasnog otpada AEKS d.o.o. koristi ex-situ metodu. Otpad se s onečišćenih lokacija utovaruje i odvozi na obradu u Građevinu za gospodarenje otpadom AEKS-a. U Građevini za gospodarenje otpadom AEKS-a dovezeni opasni otpad se istovaruje na za to pripremljene nepropusne podloge nakon čega se formiraju adekvatne hrpe za bioremedijaciju ovisno o vrsti i koncentracijama onečišćenja. U određenim vremenskim intervalima, obavlja se prevrtanje i rahljenje otpada u svrhu prozračivanja da bi se mikroorganizmima omogućile dovoljne količine kisika.

Prednosti bioremedijacije:

 •  Prirodan proces, bez sekundarnog zagađenja
 • Tretman širokog spektra onečišćenja
 • Potpuna degradacija polutanata
 • Ne izaziva poremećaje fizičkih, kemijskih i bioloških svojstava zemljišta ili voda
 • Ovisno o uvjetima može se provoditi kao „in-situ“ ili „ex-situ metoda“
 • Niski troškovi po jedinici volumena u odnosu na druge tehnologije sanacije
 • Ekonomski opravdana i isplativa

bioremedacija2 novo

bioremedacija novo