Politika privatnosti

AEKS d.o.o., Omladinska 45, Ivanić-Grad, OIB:64811851682 (dalje u tekstu: "AEKS d.o.o.") je odlučan u provođenju zaštite Vaše privatnosti i osobnih podataka prilikom njihovih prikupljanja i obrade. Kako posebno brinemo o privatnosti naših korisnika, stoga Vas ovom Politikom Privatnosti želimo informirati o načinima prikupljanja i obrade osobnih podataka u AEKS d.o.o.

Politika Privatnosti napisana je jednostavnim i jasnim jezikom.

Također, u AEKS d.o.o. smo imenovali Službenika za zaštitu podataka kako biste ga mogli kontaktirati radi bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih uz našu politiku privatnosti ili rukovanje osobnim podacima. Kontaktne informacije našeg službenika za zaštitu podataka su:

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Jasmina Lešković
Josipa Kozarca 27
Sesvete
gdpr@aeks.hr

 

Prikupljanje podataka

Osobni podatak jest svaki podatak koji može identificirati pojedinca. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

 

1) Tko je odgovoran za sigurnost prikupljenih osobnih podataka?

AEKS d.o.o. je odgovoran za sigurnost prikupljenih osobnih podataka. 

Vaše podatke će obrađivati AEKS d.o.o. kao voditelj obrade te ponekad ujedno i kao izvršitelj temeljem pravnog posla sklopljenog s Vama. U cilju zaštite osobnih podataka, omogućavanja njihove obrade te izvršavanja Vaših prava kao ispitanika čiji se osobni podaci obrađuju, osobni podaci mogu biti preneseni fizičkim i/ili pravnim osobama s kojima surađujemo temeljem naših ugovornih ili zakonskih obveza (npr. računovodstveni servis, odvjetnički uredi, nadležna tijela javne vlasti).

 

2) Koje osobne podatke obrađujemo?

Osobni podaci koje obrađujemo mogu uključivati:

 

3) Kako prikupljamo osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo ovisno o okolnostima, uključujući:

 

4) Jeste li ste nam dužni dati osobne podatke?

Načelno, sve osobne podatke ustupate nam dobrovoljno; u pravilu ne postoje bilo kakve negativne ili štetne posljedice ukoliko odlučite ne ustupiti nam Vaše osobne podatke. Određeni osobni podaci nužni su po zakonskoj ili poslovnoj osnovi, kao što su primjerice podaci nužni za izradu fakture i sl. Za pojedine usluge ili aktivnosti, kao što su primjerice promotivne aktivnosti, također su potrebni određeni vaši podaci koje nam dajete isključivo za određenu svrhu i možete je povući bilo kada (npr. newsletter), detaljnije pojašnjeno u nastavku.

Svaka dobrovoljno dana suglasnost može se povući davanjem pisane izjave u bilo kojem trenutku. Usmena izjava o uskrati suglasnosti uzet će se u obzir u slučaju da postoje opravdane okolnosti uslijed kojih nije moguće dati pisanu izjavu.

Međutim, nadovezujući se uz gore navedeno, postoje okolnosti kada AEKS d.o.o. ne može poduzeti poslovne aktivnosti, uključujući pravne radnje, bez Vaših osobnih podataka, primjerice kada su osobni podaci nužni za zasnivanje obvezno-pravnog odnosa, procesiranje Vaših uputa, zahtjeva i molbi te u svrhu slanja promidžbenog materijala.

U svim tim slučajevima prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka predstavlja uvjet za pružanje naših usluga, osim u slučaju postojanja neke druge pravne osnove za njihovo prikupljanje kao što je to zakonska ili ugovorna osnova.

 

5) Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Osobne podatke obrađujemo isključivo u sljedeće svrhe:

U slučajevima u kojima ste nam dali izričitu privolu za obradu Vaših osobnih podataka, Vaše osobne podatke možemo obrađivati i u sljedeće svrhe:

U svrhu komunikacije vezano uz usluge marketinga, pod uvjetom da je takva obveza propisana zakonom slat ćemo Vam samo one infotmacije u odnosu na koje ste dali privolu i samo toliko dugo dok privolu ne povučete. Vaše osobne podatke nećemo koristiti za poduzimanje bilo kakvih drugih radnji ili kreiranja profila osim u ovdje navedenim slučajevima.

Ovisno o tome u odnosu na koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke, Vaše osobne podatke možemo obrađivati na sljedećim pravnim osnovama:

 

6) S kime možemo dijeliti Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke možemo dijeliti u sljedećim okolnostima:

Vaše osobne podatke možemo prenositi na povjerljivoj osnovi kada je to potrebno radi ispunjenja naših ugovornih obveza, za administrativne svrhe, u svrhu izdavanja računa, u svrhu dodatne zaštite Vaših osobnih podataka (sigurnosne kopije ili "back-up"), radi ostvarenja i zaštite naših na ugovoru utemeljenih prava i pravnih interesa kao i u slučaju ostalih opravdanih poslovnih svrha.

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s vanjskim suradnicima kao što su primjerice odvjetnički uredi, računovodstveni servisi, porezni savjetnici, kreditni uredi i financijske institucije, poslovni subjekti s kojima je suradnja nužna radi ostvarivanja prava i obveza iz međusobnog ugovornog odnosa, agencijama za naplatu potraživanja, javnopravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, kada je to potrebno u svrhu zaštite ugovornih prava i/ili zahtjeva, ili kada je to u javno-pravnom interesu odnosno kada to predstavlja zakonsku obvezu.

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s trećim osobama kojima smo prenijeli, odnosno ustupili prava iz ugovornog odnosa s Vama.

Također smo ovlašteni naložiti trećim osobama obradu Vaših osobnih podataka u naše ime i za naš račun te sukladno našim uputama kao voditelja obrade, u kojem slučaju preuzimamo odgovornost za tajnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. U tom slučaju AEKS d.o.o. ostaje u cijelosti odgovoran prema Vama za sigurnost i tajnost osobnih podataka te će koristiti sve potrebne mjere koje zahtijevaju mjerodavni propisi kako bi osigurali integritet i sigurnost Vaših osobnih podataka.

Vaše osobne podatke također možemo koristiti u statističke svrhe radi promatranja posjeta i korištenja naših mrežnih stranica s ciljem razvoja naše djelatnosti i poboljšanja kvalitete mrežnih stranica.

U ostalome, Vaše osobne podatke možemo otkriti trećoj osobi isključivo ukoliko nam date privolu za takvo što, neovisno je li privola sadržana u posebnom dokumentu ili predstavlja zasebnu klauzulu ugovora, ukoliko je to zakonska obveza ili obveza postupanja sukladno nalogu suda ili drugog javnopravnog tijela, odnosno tijela s javnim ovlastima.

 

7) Osobni podaci trećih osoba koje nam dostavljate

Ukoliko nam dostavljate osobne podatke nekih drugih fizičkih osoba, morate jamčiti da ste ovlašteni otkriti nam osobne podatke, da iste možemo obrađivati, kao i da ih možemo bez obveze poduzimanja daljnjih radnji pribavljati, koristiti i prenositi sukladno uvjetima navedenima u Politici privatnosti.

Posebice morate osigurati da je druga fizička osoba upoznata s otkrivanjem njezinih osobnih podataka nama te, ukoliko je primjenjivo, da je dala suglasnost za takvo otkrivanje, korištenje i prenošenje osobnih podataka, kao i da je u cijelosti upoznata sa sadržajem Politike privatnosti uključujući i ne ograničavajući se na naš identitet, kontakt podatke, svrhe obrade osobnih podataka, prava u odnosu na pristup osobnim podacima, izmjenu osobnih podataka, uvid u prikupljene osobne podatke, brisanje osobnih podataka, prijenos osobnih podataka, pravo na podnošenje prigovora u odnosu na obradu osobnih podataka, kao i posljedice u slučaju kršenja naših obveza u odnosu na navedeno.

 

8) Zaštita osobnih podataka

Vaše osobne podatke štitit ćemo primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijsko-sigurnosnih mjera, sukladno internim propisima i postupcima u odnosu na pohranu, pristup, otkrivanje i pristup osobnim podacima. Osobni podaci mogu se čuvati u papirnatom obliku, biti pohranjeni u posebne elektroničke sustave zaštite osobnih podatka kod nas ili kod naših ugovornih pattnera.

 

9) Prijenos osobnih podataka

U slučaju prijenosa osobnih podataka u zemlje Europske uniJe ili Europskog gospodarskog prostora, odnosno zemlje koje ne osiguravaju isti stupanj zaštite osobnih podataka kao što je to u Hrvatskoj, poduzet ćemo sve potrebne mjere kako bi stupanj zaštite Vaših osobnih podataka odgovarao zahtjevima Uredbe i drugih važećih propisa Republike Hrvatske.

 

10) Izmjene osobnih podataka

Ukoliko se bilo koji osobni podatak koji ste nam dostavili promijeni (npr. Vaš e-mail, adresa stanovanja i sl.) ili ukoliko steknete saznanja da raspolažemo netočnim osobnim podatkom, molimo Vas da nas o tome obavijestite slanjem elektronske pošte na sljedeću e-mail adresu: gdpr AEKS d.o.o. nije odgovoran za bilo kakve gubitke koji bi proizlazili iz netočnih, neistinitih, manjkavih ili necjelovitih osobnih podataka koji su nam dostavljeni.

 

11) Koliko dugo čuvamo osobne podatke

Vaši osobni podaci brisat će se kad prestane razumna potreba za njihovim čuvanjem u određene svrhe, odnosno u mjeri u kojoj je to primjenjivo kad povučete privolu, pod uvjetom da osobne podatke nismo dužni čuvati temeljem neke druge pravne osnove (primjerice zakonskih obveza). U svakom slučaju Vaše osobne podatke čuvat ćemo sve dok postoji potreba za njihovim čuvanjem u svrhu realizacije prava i obveza iz sklopljenog ugovora, odnosno poslovnog odnosa uključujući i potrebu prisilne naplate tražbine.

 

12) Vaša prava

Podložno uvjetima propisanim Uredbom odnosno propisima Republike Hrvatske, Vi imate: (i) pravo povući privolu (ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na privoli, a ne postoji druga pravna osnova za to); (ii) pravo uvida u prikupljene osobne podatke; (iii) pravo pristupa i dobivanja informacija; (iv) pravo zahtjevati izdavanje preslike osobnih podataka koje čuvamo; (v) pravo zatražiti izmjenu/ispravak prikupljenih osobnih podataka ili ograničavanje obrade; (vi) pravo na brisanje osobnih podataka; (vii) pravo na prijenos prikupljenih osobnih podataka; (viii) pravo prigovora na obradu osobnih podataka. Ukoliko se odlučite za bilo što od prethodno navedenog, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem elektronske pošte na sljedeću e-mail adresu: gdpr@aeks.hr

Prilikom slanja možemo od Vas zatražiti da dokažete svoj identitet dostavljanjem valjane preslike osobnog dokumenta iz kojeg se može utvrditi Vaš identitet s ciljem poštivanja mjerodavnih propisa i sprečavanja neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka. Pridržavamo pravo naplatiti Vam dodatne naknade ukoliko zloupotrebljavate Vaše pravo na pristup osobnim podacima, primjerice u slučaju ulaganja opetovanih zahtjeva ili traženja dodatnih preslika dokumenata bez razumne osnove. Razmotrit ćemo sve Vaše zahtjeve i prigovore koje zap1;mimo i pravovremeno odgovoriti na njih.

Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom, Vašu pritužbu možete uputiti na tijelo nadležno za zaštitu osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka, http://azop.hr/). a Vaš zahtjev dostavit ćemo Vam ažurirane kontakt podatke tijela nadležnog za zaštitu osobnih podataka.

 

13) Izmjene Politike privatnosti

AEKS d.o.o. pridržava pravo izmjene ove Politike p1;vatnosti s vremena na vrijeme koje će odgovarati izmijenjenim postupcima i načinu obrade osobnih podataka ili promijenjenim zakonskim okolnostima. U slučaju takvih izmjena, izmjene ćemo objaviti na našoj lntemet stranici ili na drugi odgovarajući način. Izmjene će stupiti na snagu danom objave.

 

14) Kako nas kontaktirati

Stalo nam je do Vašeg mišljenja o našoj Politici privatnosti. Kontaktirati nas možete slanjem elektronske pošte na e-mail adresu: gdpr@aeks.hr ili pisanim putem na adresu: AEKS d.o.o., Omladinska 45, Ivanić-Grad. 

 

U Ivanić-Gradu,  1. kolovoza 2019. godine

AEKS d.o.o.

Zlatko Lojna, direktor