Politika upravljanja kvalitetom i okoli筫m

Poslovodstvo tvrtke AEKS d.o.o. opredjeljuje se za sljede鎢 politiku upravljanja kvalitetom爄 okoli筫m:

  • svojim kupcima nudimo usluge koje optimalno zadovoljavaju njihove potrebe i produljuju 緄votni vijek njihove opreme i objekata
  • u svojim radnim procesima koristimo, proizvodimo i promi鑕mo uporabu procesnih tvari koje su prihvatljivije i manje 箃etne za opremu, objekte i okoli od usporedivih
  • ostvarujemo visoku razinu spremnosti i opremljenosti za brzu i djelotvornu intervenciju kod dojave o ekolo筴om akcidentu, kako bismo smanjili negativne posljedice za okoli
  • osposobljavamo osoblje da radi na na鑙n koji jam鑙 osobnu za箃itu, za箃itu opreme i objekata rada i za箃itu okoli筧 od negativnih utjecaja u okvirima suvremenih tehni鑛ih i stru鑞ih dostignu鎍
  • trajno uskla饀jemo svoje aktivnosti i radne procese sa zakonskom regulativom
  • pobolj筧vamo svoje procese sukladno novim znanstvenim i stru鑞im spoznajama i tehnologijama, te緀鎖 sprje鑑vanju zaga餴vanja okoli筧 i u鑙nkovitosti procesa
  • postavljamo si ambiciozne, ostvarive i mjerljive ciljeve kvalitete i upravljanja okoli筫m i poti鑕mo svakog zaposlenika da prepozna svoju ulogu i korist od njihovog postizanja
  • sustav upravljanja kvalitetom i okoli筫m integriramo u cjeloviti poslovni sustav primjenjuju鎖 zahtjeve normi ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 i nastojimo trajno pobolj筧vati njegovu djelotvornost.

ISO 9001 i ISO 14001


Dana 27.06.2006. godine nakon certifikacijskog audita od strane Bureau Veritasa AEKS d.o.o. je u posjedu certifikata prema normama ISO 9001 i ISO 14001.

Detaljnije